Algemene voorwaarden

1. Definities

Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden.
Alpheios: Alpheios Belgium BV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Gaston Fabrélaan 50 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.990.548.
Diensten: De werken en/of diensten die door Alpheios in opdracht van de Klant uitgevoerd worden. Gegevensbeschermingswetgeving: Betekent (i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en (iii) alle andere huidige of toekomstige geldende nationale wetten met betrekking tot of met een impact op de verwerking van persoonsgegevens en op de privacy.
Goederen: De goederen aangeboden door Alpheios.
Intellectuele Eigendomsrechten: Betekent alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, rechten op logo’s, uitvindingen, handelsgeheimen en knowhow, gedeponeerde ontwerpen, ontwerprechten, databaserechten, patenten, topografieën van halfgeleiders, alle rechten van elke aard op computersoftware en -data, alle immateriële rechten en privileges met een met het voorgaande vergelijkbare of aanverwante aard, in alle gevallen in elk deel van de wereld en wel of niet geregistreerd; en met inbegrip van alle verleende registraties en alle aanvragen voor registratie, alle vernieuwingen, herhalingen of uitbreidingen, het recht om schadevergoeding te vorderen voor inbreuken in het verleden, en alle vormen van bescherming van vergelijkbare aard die ergens ter wereld kunnen bestaan.
Klant: Elke professionele klant, evenals elke persoon die in naam of voor rekening van een professionele klant een bestelling plaatst bij Alpheios voor Goederen en/of Diensten.
Overmacht: Elke omstandigheid die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet te wijten is aan de wil of de schuld van een Partij, onder andere, zonder dat deze opsomming limitatief is: epidemie, pandemie, oorlog, burgeroorlog, oproer, mobilisatie, embargo, arbeidsconflicten, werkstakingen en uitsluitingen, transportmoeilijkheden, moeilijkheden in grondstoffenaanvoer, beperkingen of moeilijkheden in de energievoorziening, bedrijfsstoringen en machinebreuk, invoer- of uitvoermaatregelen, beperkingen vanwege de overheid, ernstige wijziging in de valutaverhoudingen, onwerkbaar weer, lawines, aardbevingen, brand, overstromingen of andere natuurrampen, en dit zelfs indien deze omstandigheden zich zouden voordoen bij de toeleveranciers of onderaannemers van een Partij.
Persoonsgegevens: Betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Partijen: Alpheios en de Klant.
Werkdag: Elke kalenderdag met uitzondering van zaterdagen, zondagen en feestdagen in België.
Website: De site van Alpheios (https://www.alpheios.be).

2. Toepasselijkheid

3. Offertes en bestellingen

4. De levering van de Goederen en/of de uitvoering van de Diensten en de leverings- en/of uitvoeringstermijnen

5. Exportcontrole

De Klant zal alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften inzake exportcontrole en handelsembargo’s naleven en zal geen materialen doorverkopen, uitvoeren, wederuitvoeren, distribueren, overdragen of op andere wijze verhandelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder eerst alle noodzakelijke schriftelijke toestemmingen, vergunningen en machtigingen te hebben verkregen en de formaliteiten te hebben vervuld die door deze wetten, regels en voorschriften worden vereist.

6. REACH

7. Prijs en betaling

8. Eigendomsvoorbehoud

9. Klachten

10. Garantie

11. Aansprakelijkheid

12. Vrijwaring voor aansprakelijkheid

13. Overmacht en hardship

14. Gegevensbescherming

15. Website

16. Splitsbaarheid en uitsluiting van verzaking

17. Kennisgeving

Alle kennisgevingen en andere vormen van communicatie gericht aan Alpheios naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk te worden overhandigd aan Alpheios of te worden verzonden (i) persoonlijk via een gerenommeerde koerierdienst, (ii) per e-mail met ontvangstbevestiging of (iii) per aangetekende post (met ontvangstbevestiging), naar het hieronder vermelde adres: Alpheios Belgium BV, Gaston Fabrélaan 50, 2610 Wilrijk Alpheios kan het adres waar de berichten moeten worden afgeleverd of verzonden, wijzigen door de andere Klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Zowel Alpheios als de Klant erkennen dat aan een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs een sterkere bewijswaarde toekomt dan aan een andere schriftelijke kennisgeving (per gewone post of per e-mail, etc.).

18. Geschillenregeling

Disclamer foto's

De productfoto's op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid (denk aan kleur of versie). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


Algemene voorwaarden Alpheios Performance Solutions

Bekijk de algemene voorwaarden voor APS