ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALPHEIOS B.V. VOOR INTERNETVERKOOP

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op al onze offerten, verkopen of prestaties. Ze zijn volledig bindend tenzij deze in onze prijsaanbiedingen worden gewijzigd of aangevuld.

Het door de koper overmaken van zijn bestelling houdt zijn aanvaarding in van de algeheelheid van onze voorwaarden en zal een onherroepelijke overeenkomst uitmaken.

De bijzondere voorwaarden van de verkoper zullen steeds prevaleren op de algemene voorwaarden.

Enkel de voorwaarden van de verkoper zullen op de overeenkomst van toepassing zijn.

Particulieren hebben geen toegang tot de webwinkel en alle aanbiedingen van de webwinkel zijn derhalve uitsluitend bestemd voor ondernemingen. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdragen.

De op de website vermelde gegevens ten aanzien van prijzen, hoeveelheden, producten, etc. worden geregeld aangepast. Alpheios spant zich in die gegevens zo accuraat mogelijk te vermelden, doch kan niet instaan voor de juistheid daarvan en is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) foute vermeldingen op de website. Aan door Alpheios als onjuist bestempelde gegevens en vermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Overeenkomsten komen via de webwinkel van Alpheios tot stand doordat Alpheios een door de koper geplaatste bestelling accepteert. Acceptatie kan uitdrukkelijk geschieden, doch kan ook blijken uit het feit dat Alpheios de bestelling uitvoert.

Voor zendingen met een netto factuurwaarde beneden € 250,-- (exclusief BTW) en voor niet standaard zendingen worden kosten in rekening gebracht voor rekening van de koper.

De leveringstermijn wordt steeds informatief gegeven en zijn voor de verkoper niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen contractbreuk, noch kunnen deze aanleiding geven tot welkdanige vergoeding ook.

De levering van goederen heeft plaats op de zetel van de koper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.

Bij éénzijdige beëindiging van de koopsovereenkomst door de koper zal een forfaitaire schadevergoeding van minimaal 40% van de koopprijs verschuldigd zijn, onverminderd het recht om de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, dan wel de werkelijke schade.

Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Elk bedrag die op de vervaldag niet geheel betaald is, brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 10 % per jaar, vanaf de factuurdatum tot de datum van algehele betaling alsmede zal het bedrag van de factuur verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 25€ en dit zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk zal zijn.

Alle uit via de webwinkel van Alpheios gesloten overeenkomsten voortvloeiende leveringen geschieden onder de opschortende voorwaarde dat de koper volledig aan zijn op enig moment jegens Alpheios bestaande verplichtingen voldoet.

Zolang de hierboven bedoelde opschortende voorwaarde niet is vervuld mist de koper de bevoegdheid om de onder dit eigendomsvoorbehoud aan hem verkochte zaken te vervreemden, te bezwaren of derden er de feitelijke macht over te verschaffen. De koper houdt alsdan de verkochte zaken voor Alpheios en draagt het risico van beschadiging en het geheel of gedeeltelijk teniet gaan van die zaken.

Op de koper rust de plicht onverwijld te onderzoeken of door hem ontvangen zaken beantwoorden aan de met Alpheios gesloten overeenkomst. Mogelijke gebreken dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk aan Alpheios te worden gemeld en Alpheios dient in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Voor de gevolgen van onjuist of onoordeelkundig gebruik is Alpheios nimmer aansprakelijk.

Bedrijfs- en contactgegevens van de koper worden door Alpheios opgeslagen en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik. De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

Alle betwistingen die zouden kunnen ontstaan uit deze overeenkomst, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen en zullen volgens het Belgisch recht beslechtworden.

DISCLAIMER FOTO'S
De productfoto's op de website kunnen afwijken van de werkelijkheid (denk aan kleur of versie). Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.